top of page
 • Yazarın fotoğrafıevrenseldevinim

HIRİSTİYANLIK'TA 7

Güncelleme tarihi: 16 Ağu 2022Yedi Tılsım Derğahı


 • Hıristiyanlıkta 7 sayısına kutsal sayı olarak Yeni Ahit (İncil)'te sıkça rastlanmaktadır.

 • Mükemmellik sayısı olan Yedi, Tanrı'nın dinlenme gününü sembolize etmekte ve aynı zamanda da zamanın geçişine işaret etmektedir.

 • İncil'de Hz. İsa'nın 7 ekmekle büyük bir kalabalığı doyurduğu yazar.

 • Hz. İsanın Mecdelli Meryem'den 7 kez şeytan çıkardığı ifade edilir.

 • İlk hıristiyan cemaatinde 7 Diakon (Kilise veya cemaat işlerinde gönüllü olarak papaza yardım eden kimse/yardımcı papaz) tayin edilmiştir.

Bunlar ;


 1. Stefanos

 2. Flippos

 3. Prohoros

 4. Nikanor

 5. Timon

 6. Antakyalı Nikolaos • İncil'de Asya eyaletindeki 7 kilise'den söz eder:


MS 53-56 tarihlerinde misyoner Pavlus Efes kentine geldi ve kaldığı süre içerisinde yörede Hıristiyanlığın yayılması için çalışmalar yaptı. Bu çalışmalar sonucu ise Hıristiyanlık dininin ilk yedi kilisesi kuruldu.


Batı Anadolu'da Yedi Kilise'nin kurulduğu yerlerin günümüz Türkiyesindeki isimleri


Yedi Kilise, Roma İmparatorluğu döneminde kurulmuştur, her bir kilise kurulduğu yerin Roma dönemindeki adıyla anılır:

Efes (Ephesos) (Selçuk) - (Efes metropoliti)

İzmir (Smyrna)

Bergama (Pergamon)

Salihli (Sardes)

Alaşehir (Philadelphia)

Denizli (Laodikeia)

Akhisar (Thyateira)


 • İncil'de kuzunun çözdüğü yedi mühür:

 1. Mühür : Yengi Kazanan Atlı

 2. Mühür : Savaşan Atlı

 3. Mühür : Kıtlık, Pahalılık Getiren Atlı

 4. Mühür : Ölüm Getiren Atlı

 5. Mühür : Ruhsal Tanıklıkları İçin Ölülerin İniltisi

 6. Mühür : Korkutucu Öfke

 7. Mühür : Sessizlik

 • İncilde Yedi Ruh, Yedi Altın Şamdan, Yedi Güneş, Yedi Yıldız, Yedi Meşale, Tanrının 7 Ruhu, 7 boynuzlu 7 gözlü kuzu, Yedi Gökgürültüsü, Yedi başlı on boynuzlu yedi başında lrallık simgesi Yedi Bağ olan Ejder, Yedi Kardeş, Yedi İklim, Yedi Yıl, Yedi kez Günah İşlemek Yedi kez Günahları bağışlamak, Yedi Gün, Yedi Oğlan, Nuhun Ailesinde Korunan Yedi Kişi ifadeleri geçmektedir.

 • İncilde şu ezgi geçer:

"Boğazlanan Kuzu gücü (1), zenginliği (2), bilgeliği (3), güçlülüğü(4), onuru (5), yüceliği (6), kutluluğu (7)İncilde Yedi Meleğe almaya yaraşandır."

 • İncil'de yedi meleğe yedi boru verildiğinden bahsedilir:

 1. Borunun Sesi : Dolu, Kan, Ateş

 2. Borunun Sesi : Alev Saçan Dağ

 3. Borunun Sesi : Zehir Taşıyan Yıldız (Bu Yıldızın Adı Pelin'dir. Çok Acı bir ottur - Apsintos)

 4. Borunun Sesi : Göğün Işığı Sönüyor

 5. Borunun Sesi : Çekirgeler

 6. Borunun Sesi : Ordular

 7. Borunun Sesi : Gökteki Tapınma, Çocuk Doğuran Kadınla Düşmanı.

 • İncil'de Yedi Meleğin, 7 Yedi Sıkıntıyı sonuçlandırmak için 7 Tas verilerek görevlendirildiği yazar :

Tanrının öfkesini yedi tasının yeryüzüne boşaltılması :

 1. Tas yeryüzüne boşaltıldı

 2. Tas deniz boşaltıldı

 3. Tas Irmaklara boşaltıldı

 4. Tas Güneşe boşaltıldı

 5. Tas Canavarın tahtına boşaltıldı

 6. Tas Fırat Irmağına boşaltıldı

 7. Tas Havaya boşaltıldı

 • İncil'de üstünde bir kadının oturduğu Yedi Başlı On Boynuzlu Canavardan bahseder, anlamı içinde ; Yedi baş, kadının oturmakta olduğu Yedi Tepedir. Bunlar aynı zamanda Yedi Hükümdardır. • Hıristiyanlık'ta Yedi Büyük Günah:

 1. Kıskançlık

 2. Açgözlülük

 3. Oburluk

 4. Şehvet

 5. Kibir

 6. Tembellik

 7. Öfke

 • Meryem'in Yedi Acı, Yedi Sevinç ve Yedi Merhameti olur.

 • Hıristiyanlığa giriş için gerekli sakrament* sayısı Yedi'dir.

*(Sakrement : Hıristiyanlık'ta tanrının aktif olarak yeraldığına inanılan kutsal ayinlere verilen addır. Hıristiyanlık inancına göre sakrament tanrının kutsamasını, merhametini, lütfunu iştirak eden inananlara ulaştıran veya görünmeyen gerçekliği temsil eden görünen semboldür.)

Katolik ve Ortodoks Hıristiyanlar da 7 sakrament vardır : 1. Vaftiz : Hıristiyanlığın kabulünün ikrarı

 2. Evharistya (Kinonia - Komünyon) : Ekmek - Şarap ayini

 3. Krizmasyon : Elçisel kilise geleneği, Kutsal Ruh ile güçlendirme

 4. Tövbe ve Günah İtirafı : Ruhani kişiye, işlenmiş günahı itiraf etme, tövbe etmek

 5. Yağ Sürme : Hasta yağı ve ölüm halindeki kutsama

 6. Ruhbanlık : Rahiplik, Tanrı'ya ve kilise topluluğuna hizmet etmek için kendini adamış kişiler, ruhani görevliler

 7. Evlilik : Evlilik Antlaşması

 • Hıristiyanlıkta Tanrı, yaratılışın altı ışının merkezindeki Yedinci Işınla temsil edilir.

 • Hıristiyanlık inancına göre Arafta Yedi Sıradağ var.

 • Yeni Ahit'te Yetmiş kere Yediye kadar bağışlanmaktan söz edilmektedir.

 • Aziz Yuhanna, yazdığı Vahiy bölümünde Yedi Sayısı üzerinde ısrarla durmaktadır.

 • 19. Yüzyıl'da ABD'de ortaya çıkan Bin Yıl İnancına bağlı Protestan akımı Adventizmin, günümüzdeki en büyük kolu; Yedinci Gün Adventisleri'dir.

 • İncil'in 90.Mezmur'unda şöyle seslenilir :"Yılların günleri Yetmiş yıldır."

 • Yedi, üç boyutlu haça da tekamül eder ve acının, acı çekmenin arınmadaki en önemli rolünün sembolüdür.

 • Romalı kilise babası Tertullian "Yedi Katlıdır karanlığı aydılatan kutsal ruh" demiştir.

 • "Yedi Mühürle Mühürlü" kitabındaki Tanrı'nın gazabının Yedi Şişesi vardır.

 • Hıristiyanlığın Ortdodoks İnancında Yedinin Gizemi konusunda farklı görüşler vardır.

Genelde Kilise 7 adet kutsal gizemin varlığına inanır: Vaftiz Kuvvetlendirme Efharistiya (Son Akşam Yemeği) Tövbe (Günah Çıkarma) Kutsal Yağ Sürme Evlilik Ruhbanlığa atama Ortodoks Kilisesi içinde kutsal gizemlerin sayısının 7 olduğu ile ilgili evrensel bir açıklama yapılmamıştır. Gizemlerin sayısı eski dönem Ortodoks yazarların yapıtlarında farklılık gösterebilmektedir. Şam'lı Yuhanna iki adet gizemden bahsederken, Dionysius Aeropagite altı tane gizem sayar. Efes Metropoliti Joasaph (15. yüzyıl) gizem sayısını on olarak verir. Yedi adet gizem sayan bazı Bizans teologlarının listelerinde gizemlerin isimleri farklılık göstermektedir. 1672 senesindeki Yeruşalim Senodu'nda ilan edilen Dositheus iman açıklamasının 15. maddesi şöyle demektedir: "Kilise'de Evanjelik gizemler (Müjde'nin duyurulması ile ilgili) bulunduğuna ve bunların sayısının 7 olduğuna inanıyoruz. Kilise'de bundan daha az veya çok sayıda gizem bulunmamaktadır ve gizemlerin sayısının 7 olmadığı yolundaki öğretiler sapkın bir düşüncenin ürünüdür. Bu yedi gizem kutsal Müjde'de mevcuttur ve evrensel Kilise'nin diğer tüm dogmaları gibi varlığını kutsal Müjde'den almıştır".


GELENEKSEL GÖRÜŞ Eskilere dayanan geleneksel görüş, 7 adet gizemi, Kilise'nin uyguladığı ve bu nedenle gizemsel bir özellik kazanan diğer uygulamalardan tam olarak ayrıştırmak istemez. Bu gizemsel uygulamaların bazıları: Ölülerin gömülmesi töreni Keşişlik/Manastır yaşamına başlama töreni Teofani Yortusu'nda (6 Ocak) suların kutsanması töreni Hristiyan yöneticilerin yağlanması töreni Tüm bu uygulamalar da içsel ve ruhsal lütufla dışsal ve görsel bir işaretin birleşmesinden oluşmaktadır. Aslında evlerin, tarlaların, meyvelerin, arabaların ve hayvanların kutsanmasının bile gizemsel bir doğası bulunmaktadır. Geniş bir çerçeveden bakıldığında, bir Hristiyan inanlının tüm yaşamı ayrı bir gizem veya tek bir büyük gizem olarak algılanabilir. Yaşamda gizemler farklı eylemlerle ifade edilmektedir. Bazı gizemler hayatta sadece bir kez alınırken (vaftiz ve evlilik gibi), bazıları da (efharistiya ve tövbe) neredeyse her gün alınmaktadır. SAKRAMENT SÖZCÜĞÜNÜN KÖKENİ Sakrament sözcüğü Latince'de "kutsanmış, kutsallığa adanmış nesne veya eylem" anlamına gelen "sacramentum" kelimesinden türetilmiştir. Roma Kilisesi, Grekçe'de sır anlamına gelen "mysterion" sözcüğünü Latince'ye "sacramentum" (kutsal olan, kutsallığa ayrılmış) olarak çevirmiştir.


310 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page