top of page
  • Yazarın fotoğrafıözdenbekir karakaş

Yeni Bir Duygu Teorisi Psikoloji Sahnesindeki Yerini Alıyor

Güncelleme tarihi: 28 Tem 2022Duygu, bireyin ruh hâlinde biyokimyasal (içsel) ve çevresel tesirlerle etkileşiminden doğan kompleks (karmaşık) psikofizyolojik bir değişimdir. Kişiye özgü sağlık duyusunu belirleyen temel faktör olup, insanın günlük yaşamında merkezi bir rol oynar. Bu yüzden pek çok bilim dalı ve sanat biçimi tarafından araştırılmıştır. Duyguların sayısı ve sınıflandırılması konusu tartışmalıdır.


Etnograflar, her dilde aynı olmayan kültürlere özgü duyguları tanımlamışlar ve bunlar kültüre özgü duygu kavramları olarak adlandırılmıştır. Duygular her dilde ve kültürde farklı ifade edilmektedir. Taşıdığı değer farklılaşmakta, ifade sayısı azalmakta ya da artmaktadır. Bazı dillerde sadece basit ayrımlar varken bazı dillerde duygu ifade ayrımları binlerle ifade edilmektedir. Duygusal ifade ayrımlarına hâkim olan kişilerin topluluk psikolojisinde etkinlikleri artmakta, anlaşılabilme yetilerindeki gelişimlerle daha hızlı ilerleme kaydedebilmekte ve buna bağlı olarak duygusal ayrımların eğitsel entegrasyonu (uyumu) yoğun olan ülkelerde ilerleme daha hızlı olmakta. Duygu ayrımında rekor kırabilecek diller Farsça, Arapça, Çince gibi diller olmasına karşın bu dillerin konuşulduğu ülkelerin eğitsel yoğunlukları az olduğu için başarılı olma oranları çok düşük olan ülkelerdir. Türkçe de duygu kelimesi haber, duyum kelimesinden gelmektedir. Bu kelimeye dil devriminden sonra his, emotion anlamları yüklenmiştir. Anadolu Türkçesinde daha öncesinde Arapçadan Türkçeye girmiş olan “Teessür “ –duygulanım- kelimesi duygu bugünkü duygu kelimesinin karşılığı olarak kullanılmaktaydı. His kelimesi Türkçe de duygu karşılığı olarak daha fazla kullanılmıştır. Arapça ḥss kökünden gelen ḥiss “duyma, duygu, duyu” sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Arapça ḥassa “duydu” fiilinin fiˁl vezninde mastarıdır. Arapça ḥasīs "hışırtı, fısıltı". Arapça fiilin nihai anlamı "hışırtıya benzer bir sesi duymak" olmalıdır. Emotion kelimesi; İngilizce emo “bir müzik ve kıyafet akımı” sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İngilizce emotional “duygusal” sözcüğünün kısaltmasıdır. Bu sözcük Latince emotioharekete geçme, tahrik etme veya edilme, helecan” sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince emouēre, emot- “harekete geçmek veya geçirmek” fiilinden türetilmiştir. Bu fiil Latince aynı anlama gelen mouēre, mot- fiilinden e(x)+ ön ekiyle türetilmiştir.


Kişisel gelişimde önemli rol oynayan duygu dağarcığını geliştirmek için her dilde kullanılan farklı hislerin ifadesi, derecelendirmeler arasındaki doyum farklarının ve hatta karışımlarının bilinmesi için bu ifadeler ayrımlarıyla incelenmelidir. Duygu ve doyum hâllerinde bulunan kişilere takılan sıfatlar konusu da incelenerek duygu konusu kişilikte gelişmektedir.

Duyguların nedenleri ve duygulardaki değişiklikler, psikolojide merkezi bir teorik soru olmaya devam etmektedir. Bu teorik sorunun kısa tarihçesine ve mevcut duygu teorilerine kısaca bir göz atarak en yeni duygu teorisine geçiş yapmakta fayda bulunmaktadır.


Duygu Teorilerinin Kısa Tarihi

Yeni yayınlanan teorik bir makalede, Waterloo Üniversitesi'nden Paul Thagard ve meslektaşları (2021), mevcut duygu teorilerini anlamak için bir çerçeve sunuyor ve ardından “anlamsal işaretçiler” fikrine dayanan yeni bir yaklaşımın ana hatlarını vermeye devam ediyor. Thagard ve ark. teori, makalelerindeki incelemeyi bir kılavuz olarak kullanarak, öncüllerine hızlıca bakmak yol gösterici olacaktır.


Tüm duygu teorileri üç temel süreçle mücadele etmeye çalışır. Birincisi , “otonom” (istemsiz) sinir sisteminin eylemlerini yansıtan artan kalp hızı ve cilt iletkenliğindeki değişiklikler gibi duygularla ilişkili fizyolojik değişikliklerdir. İkincisi, duygular, duygunun etiketlenmesine yol açan bir tür bilişsel farkındalıkla ilişkilidir. Üçüncüsü, Kanadalı araştırma ekibinin teorisinin önemli bir bileşeni, duyguların değişimidir.


Özellikle stresli bir günün ardından evde keyifli bir akşam geçiriyorsunuz. Gün boyunca size enerji kazandıran şey, o akşam kendinize hediye olarak aldığınız bir paketin teslim edileceğini bilmekti. O geldiğinde, sadece gerçekten beklediğinizi bulmak için hevesle açarsınız. Paketi kapınızdan aldığınızda yaşadığınız zevkten, o paketin içinde ne olduğunu görmenin ve beklentinize karşılık olmamasının yılgın tepkisine kadar duygunuz bir anda değişmektedir.


Hayal kırıklığı yaratan paket örneğinin önerdiği gibi, bir dakika kendinizi harika, bir sonraki dakika korkunç hissedebilirsiniz. Yazarların sözleriyle, “Kabul edilebilir bir duygu teorisi, duygu değişiminin yanı sıra duygunun eyleme katkısı gibi birçok fenomeni de açıklayabilmelidir.


Modern psikolojideki ilk teori, fizyolojik değişimin duygu olduğunu savunan William James tarafından önerildi. Korkuyorsunuz, çünkü bir tür tehdidin farkına vardığınız için değil, kalbiniz hızla çarpıyor. Thagart ve ark. "inşa edilmiş duygu" terimi, duyguların "yeni yapılar" veya düşünceler nedeniyle başladığını ve değiştiğini öne sürerek, zıt yaklaşımı benimser. Duyguların “evrimi ve kişisel tarihi” yansıtan “otomatik” değerlendirmeler olduğu fikri, altı temel duygu ya da “duygu programları” olarak kabul ettiği şeyleri tanımlamasıyla da tanınan Ekman ile ilişkilidir. Son teori, duyguların nedeni olarak sinir sisteminin işlevine özel bir rol atanmadan, duyguların belirleyicisi olarak değerlendirmelere odaklanır.

Temel duygu (motivasyon) teorileri üç ana kategoride toplanabilir: fizyolojik, nörolojik ve bilişsel. Fizyolojik teoriler, beden içindeki tepkilerin duygulardan sorumlu olduğunu öne sürmektedir. Nörolojik teoriler, beyindeki aktivitenin duygusal tepkilere yol açtığını öne sürmektedir. Son olarak bilişsel kuramlar, duyguların oluşturulmasında düşüncelerin ve diğer zihinsel aktivitelerin önemli bir rol oynadığını öne sürmektedir. En bilinen altı duygu teorisi aşağıda verilmiştir;


Duyguların Evrimsel Teorisi

İnsanların ve hayvanların hayatta kalmasına ve çoğalmasına izin verdiğinden, duyguların evrim geçirdiğini iddia eden natüralist Charles Darwin’di. Sevgi ve sevecenlik duyguları, insanları arkadaş aramaya ve çoğalmaya yönlendirir. Korku duyguları ise insanları tehlikenin kaynağıyla savaşmaya ya da kaçmaya zorlar.


Evrimsel duygu teorisine göre duygularımız, uyarlanabilir bir role hizmet ettikleri için vardır. Duygular, insanları uyarıcılara karşı hızlı bir şekilde tepki vermeye motive eder. Bu da başarı şansını ve hayatta kalma şansını artırmaya yardımcı olur.


Diğer insanların ve hayvanların duygularını anlamak da güvenlik ve hayatta kalma konusunda çok önemli bir rol oynar. Tıslayan, kabaran veya pençelerini gösteren bir hayvanla karşılaşırsanız, hayvanın korktuğunu veya savunmaya geçtiğini hızlı bir şekilde fark edebilirsiniz. Diğer insanların veya hayvanların da duygusal tepkilerini doğru bir şekilde yorumlayabilmeniz sayesinde tehlikeden kaçabilirsiniz.


James-Lange Teorisi

James-Lange teorisi, fizyolojik bir duygu teorisinin en bilinen örneklerinden biridir. Psikolog William James ve fizyolog Carl Lange tarafından bağımsız olarak önerilen James-Lange duygu teorisi, duyguların olaylara karşı fizyolojik reaksiyonların bir sonucu olarak ortaya çıktığını göstermektedir.

Bu teori, fizyolojik bir reaksiyona yol açan bir uyarıcı (dış etken) gördüğünüzde ortaya çıkar. Duygusal tepkiniz, bu fiziksel reaksiyonları nasıl yorumladığınıza bağlıdır.


Örneğin, ormanda yürürken bir ayı gördünüz. Kalp atışınız hızlanır ve muhtemelen titremeye başlarsınız. James-Lange teorisi, fiziksel tepkilerinizi yorumlayacağınızı ve korktuğunuz sonucuna varmanızı önerir. “Ben titriyorum. Bu yüzden korkuyorum”. Bu duygu teorisine göre, korktuğunuz için titremiyorsunuz. Titrediğiniz için korkuyorsunuz.


Cannon-Bard Teorisi

Bir başka iyi bilinen fizyolojik teori, Cannon-Bard’ın duygu teorisidir. Walter Cannon, James-Lange duygu teorisiyle birkaç farklı gerekçede aynı noktada değildi. Cannon-Bard Teorisi, insanların duyguları gerçekte hissetmeden, duygularla bağlantılı fizyolojik tepkileri tecrübe edebileceğini öne sürdü. Örneğin, kalbiniz hızlı atıyor çünkü egzersiz yapıyorsunuz, korku hissetmiyorsunuz.


Cannon ayrıca, duygusal tepkilerin basit bir şekilde fiziksel durumların ürünleri olması için gerçekleştiğini öne sürdü. Örneğin, çevrede bir tehlike ile karşılaştığınızda, hızlı nefes alma ve hızlı kalp atışı gibi korku ile ilişkili fiziksel semptomları (belirtileri) deneyimlemeye başlamadan önce hissedersiniz korktuğunuzu.


Cannon, teorisini 1920’lerde önerdi ve bu çalışma 1930’larda fizyolog Philip Bard tarafından genişletildi. Cannon-Bard teorisine göre, duyguları hisseder ve eşzamanlı olarak terleme, titreme ve kas gerginliği gibi fizyolojik reaksiyonlar yaşarız.


Daha spesifik olarak, talamus bir uyarana yanıt olarak beyne bir mesaj gönderdiğinde, fizyolojik bir reaksiyona yol açmasıyla sonuçlanan duyguların ortaya çıktığı düşünülmektedir. Aynı zamanda beyin de duygusal deneyimi tetikleyen sinyaller alır. Cannon-Bard teorisi, duyguların fiziksel ve psikolojik deneyimlerinin aynı zamanda gerçekleştiğini ve birinin diğerine neden olmadığını ileri sürer.


Schachter-Singer Teorisi

İki faktörlü duygu teorisi olarak da bilinen Schachter-Singer Teorisi, bilişsel duygu teorisine bir örnektir. Bu teori, başta fizyolojik uyarılmanın gerçekleştiğini, sonra kişinin bu uyarılmayı bir duygu olarak deneyimlemesini ve sebebini tanımlaması gerektiğini ileri sürer. Bir uyarıcı, daha sonra bir duygu ile sonuçlanan, bilişsel olarak yorumlanmış fizyolojik bir tepkiye yol açar.

James-Lange teorisi gibi, Schachter-Singer teorisi de, insanların fizyolojik tepkilere dayanan duyguları gösterdiğini öne sürmektedir. Kritik faktör, insanların bu duyguları tanımlamak için karşılaştıkları durum ve bilişsel yorumdur.


Örneğin, önemli bir matematik sınavı sırasında kalbiniz hızlı atıyor ve avuçlarınız terliyor. Bu duyguyu anksiyete olarak tanımlayabilirsiniz. Ya da başka biriyle aynı fiziksel tepkileri yaşıyorsanız, bu duygusal yanıtları sevgi veya uyarılma olarak yorumlayabilirsiniz.


Bilişsel Değerleme Teorisi

Bu teoriye göre, düşünce, duygulanmadan önce ortaya çıkar. Richard Lazarus bu alanda öncüydü ve bu teori genellikle Lazarus’un Duygu Teorisi olarak adlandırılır.


Bu teoriye göre, olaylar dizisi öncelikle bir uyaranı içerir. Bunun devamında düşünce, fizyolojik bir tepki ve duyguların eş zamanlı deneyimlerine yol açar. Örneğin, ormanda yırtıcı bir hayvanla karşı karşıya geldiğinizde, büyük bir tehlike içinde olduğunuzu düşünürsünüz. Bu, daha sonra korku ile karışık, savunma ve savaşmayla ilgili fiziksel tepkilere yol açar.


Yüzsel Geri Bildirim Teorisi

Yüzsel Geribildirim Teorisi, yüz ifadelerinin duyguları deneyimlemeye bağlı olduğunu göstermektedir. Charles Darwin ve William James, fizyolojik tepkilerin genellikle duygu üzerinde doğrudan bir etkisi olduğunu belirtmiştir. Bu teorinin destekçileri, duyguların doğrudan yüz kaslarındaki değişikliklere bağlı olduğunu düşündürmektedir. Örneğin, sosyal bir ortamda zorla da olsa gülümseyen insanlar, etkinlik sırasında daha iyi vakit geçirirler. Tam tersi, kaşlarını çatan veya donuk bir yüz ifadesi ile vaktini geçiren insanlar, bu ortamdan çabucak sıkılacaklardır.


En yeni duygu teorisi

Duygularımızın açılıp kapanmasına neyin yol açtığını açıklıyor. Bu yeni yaklaşım, duygusal anahtarı çeviren mekanizma olarak "anlamsal işaretçi"nin ilgi çekici fikrini ortaya koyuyor.


Anlamsal göstergelerin duygularımıza katkılarını anlayarak, işlevsiz duygular üzerinde daha iyi kontrol sahibi olabiliriz.


Duygulardaki tam değişimler, günlük yaşamın ortak bir özelliğidir ve bu durumla bağlantı kuramasanız bile, bir saniyenin çok kısa bir bölümünde yüksekten düşüğe veya düşükten yükseğe gittiğiniz daha pek çok şey vardır. Psikoloji, hayattaki durumlar ile insanların hissettikleri karşılık gelen duygular arasındaki bağlantıyı, fizyolojiye dayalı teorilerden sosyal etkileşimlere dayanan teorilere kadar çeşitli teorilerle açıklamaya çalışmaktadır.


Bu teorilerin güçlü ve zayıf yanlarını düşünmek, insanlar onları kendi hayatlarına uygulamaya çalıştıklarında önemli hale gelebilir. Yakında sizi endişelendiren bir sunumunuz veya performansınız var mı? Bu endişeyi, eşyalarınızı çalınabilme fikrinden hoş beklenti duygularına dönüştürebilseydiniz harika olmaz mıydı? Bu hayal kırıklığı yaratan pakete ne dersiniz? Tüm bu olumsuz duyguları hissetmek ve onların akşamınızı mahvetmesine izin vermek yerine, bunu kötü şans olarak değerlendirip geri döndürmek için ihtiyaç duyacağınız adımları planlasanız daha iyi olmaz mıydı?


Anlamsal (Semantik) İşaretçiler ve Duygularınız

Araştırma ekibi, "anlamsal işaretçi" terimini tanıtarak, beyindeki nöral kalıpların belirli bir durum hakkında sahip olduğunuz düşünceler veya değerlendirmelerle nasıl bağlantı kurduğuna odaklanır. Spesifik olarak, teori "duyguların değerlendirme ve fizyolojiyi sinirsel ateşleme kalıplarının kıvrımlarıyla birleştirdiğini varsayıyor." Bir duygu semantik göstergesinin dört bileşeni vardır: gerçek durum, fizyolojik değişiklikler (kalp hızı gibi), durumun değerlendirilmesi ve benlikle ilgi düzeyi.


O talihsiz paketi açtığınızda hissettiğiniz öfke duygusunu bir örnek olarak düşünün. Durum paketin kendisidir. Fizyolojik olarak, paketin içeriğini keşfettikten sonra kalbinizin biraz daha hızlı atmaya başlaması gibi otonomik bir uyarılma hissetmiş olabilirsiniz. Paketteki nesneyi yetersiz olarak değerlendirmeniz denklemi etkileyecektir. Son olarak, şimdi paketi geri göndermek için kendi yolunuzdan çıkmak zorunda kalacağınızı görmek, onu geri gönderme çabasından geçmek zorunda kalmanın can sıkıcı fikriyle karşı karşıya kalırken, bu benlikle ilgi düzeyi haline gelir.


Bu, yalnızca bir hissedilen duygudan oluşan basit bir örnekti. Tragart ve arkadaşlarının ifadesi ile “Dikkat edin, duygularınız kararsızdır.” Özellikle bir hareket, hayatınızdaki şeyleri değiştirme hedeflerinizle tutarlıysa, kendinizi mutlu hissedeceksiniz. Ancak aynı zamanda üzgün hissedeceksiniz çünkü bu, geride bırakacağınız şeylere veda edeceğiniz anlamına gelmektedir.

Bu kararsız duygular, Kanadalı araştırmacıların iki anlamsal işaretçi arasındaki rekabet olarak adlandırdıkları şeyi yansıtıyor . Hangi duygunun kazanacağı, hangi anlamsal işaretçinin engelleneceğine bağlıdır. POEM (POinters-EMotion) olarak bilinen, çalışmanın baş yazarı tarafından daha önce geliştirilen bir hesaplama modeli, bilişlerin, bedensel durumların, fizyolojik faktörlerin veya doğal özelliklerin verilen duyguyu etkileyip etkilemediği gibi sorunları ele almak için bir dizi simülasyon üretebilmektedir.


Anlamsal işaretçi teorisi, soyut bir kavramdan daha fazlasıdır veya yalnızca kafanızda bir bilgisayar varsa işe yarar. Gerçekten de, yazarlar makalelerine "insanlar üzüntü, kaygı, korku ve utanç gibi olumsuz duygulardan etkilendikleri için duygusal değişim arayışı içinde psikoterapistlere giderler" gözlemiyle başlarlar. Bir psikoterapist olan Laurette Larocque, tedavi yoluyla duygusal değişimi göstermek için kendi özel muayenehanesinden iki vakasını kullanıyor. Bir vakada, terapinin utanç duygularını azaltmada ve mutluluk ve umut gibi olumlu duyguların sıklığını artırmada yardımcı olduğu kanıtlandı. Diğer vaka, iş ve aile rollerini yerine getirmede yetersiz olduğuna inandığı şeyler hakkında endişe, depresyon ve suçluluk duyguları için yardım arayan bir kadındı.. Yazarların belirttiği gibi, "duygu teorileri bu tür değişimleri açıklayabilmelidir."


Kendi İşlevsiz Anlamsal İşaretçilerinizi Nasıl Değiştirebilirsiniz?

Anlamsal işaretçi teorisi, özellikle kronik duyguların deneyimine uygulanmasında değişim için faydalı öneriler sunar. Bu nedenle, Larocque'un psikoterapi vakalarında meydana gelen değişiklik sadece anlık duygularda değil, hastalarının hayata yaklaşımlarında daha uzun vadeli bir değişiklikti. Duygusal bakış açınızdaki değişiklikler için kendi arzunuzu nasıl uygulayacağınızı anlamak için, kronik anlamsal işaretçilerin nasıl geçici olanları mıknatıs haline getirebileceğini görmek gerekir. Yazarların sözleriyle, "olan bir duygu, yaklaşan sunum hakkında endişeli hissetmek gibi belirli bir zamanda sizi karakterize eden bir duygudur.” Bu, karakteristik olarak çok çeşitli durumlar hakkında endişe duyan kişinin endişeli veya nevrotik olma eğiliminden farklıdır.


Eğilimsel bir duyguya olan şey, durum algınızı, meydana gelen bir duyguyu “bağlayacak” şekilde renklendirmesidir. Endişeli olma eğilimindeyseniz, fizyolojik değişikliklere, olumsuz değerlendirmelere ve performansın benlik duygunuzla ilgisiyle ilgili inançlara yol açacak şekilde bir performans durumuna girersiniz. Örneğin, psikoterapide arayacağınız değişiklik türü, her zaman sakin ve rahat olduğunuz anlamına gelmez, ancak bu duyguların olumsuz karşılıklarından ziyade olumlu duygulara sahip olma eğiliminde olduğunuz anlamına gelir. Bunu başarmak için, yazarlara göre, neredeyse "beynin karşılık gelen anlamsal (semantik) işaretçileri üretmesini sağlamanız" gerekiyor. Bu tür bir beyin eğitimi, hafızanızı geliştirmek için zihinsel egzersiz yapmaktan çok farklı değildir.


Yazarların sözleriyle, bu fikirleri uygulamaya koyan psikoterapistler, "semantik göstergeler üzerinde doğrudan işlem yapamazlar, ancak durumların, değerlendirmelerin ve fizyolojinin temsillerini değiştirmek için müşteriyle birlikte çalışabilirler." Ayrıca müşterilerin hedeflerini değiştirmelerine yardımcı olabilirler. İş ve aile alanlarındaki rol yükümlülüklerini yerine getirmediğini hisseden bir kadın söz konusu olduğunda, belki de gerçekçi olmayan hedefleri değiştirmesine yardım edilebilir. Algılarını değiştirmek için değerlendirmeyi kullanarak, kronik olumsuz duygular yaşamaya yatkın olan sinirsel kalıplarını dolaylı olarak değiştirebilirler. Fizyolojik olarak terapistler, danışanlarına meditasyon, gevşeme ve derin nefes almayı öğreterek anlamsal işaretçi değişiklikleri de sağlayabilirler.


Anlamsal gösterge modeline göre duygu değişimi psikoterapinin dışında da gerçekleşebilir. Yazarlar, insanların kendi kendine yardım, dini veya siyasi organizasyonlara katılım gibi yollar ve “inançlarını, hedeflerini ve fizyolojik durumlarını önemli ölçüde değiştiren” diğer faaliyetler yoluyla hem mizaçsal hem de ortaya çıkan duygularını değiştirebileceklerine dikkat çekiyor. Bu üç yönlü etkiye sahip yeni hobiler, arkadaşlar, yaşam koşulları ve romantik ilişkiler arayabilirler.


Özetlemek gerekirse, bu en yeni duygusal teori, hem uzun vadeli hem de kısa vadeli iniş ve çıkışlarınız üzerindeki etkiler olarak fizyoloji, düşünceler, benlik algıları ve gerçek durumlar arasındaki karmaşık etkileşimleri anlamak için öneriler sunar.


Ayrıca, teori, olumlu ve olumsuz anlamsal işaretçilerin farklı ağırlıklarını yansıtan ikircikli duyguları anlamayı mümkün kılar. Duyguları bu somut terimlerle ifade etmek, kendi yaşam doyumunuza müdahale edenleri nasıl tanımlayacağınız ve değiştireceğiniz konusunda size yeni bir bakış açısı sağlayabilir.

Kaynaklar

Anonim. Duygularla İlgili 6 Büyük Teoriye Genel Bakış. https://www.evimdekipsikolog.com/blog/duygularla-ilgili-6-buyuk-teoriye-genel-bakis/#:~:text=Duygu%20Teorileri,tepkilere%20yol%20a%C3%A7t%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1%20%C3%B6ne%20s%C3%BCrmektedir.

Thagard, P., Larocque, L., & Kajić, I. (2021, November 29). Emotional Change: Neural Mechanisms Based on Semantic Pointers. Emotion. Advance online publication. http://dx.doi.org/10.1037/emo0000981

WHITBOURNE, Susan Krauss. A New Theory of Emotions Enters the Scene. www.psychologytoday.com. Yayın Tarihi: 14 Aralık 2021. https://www.psychologytoday.com/us/blog/fulfillment-any-age/202112/new-theory-emotions-enters-the-scene

https://tr.wikipedia.org/wiki/Duygu


275 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

AŞK

Comments


bottom of page