top of page
  • Yazarın fotoğrafıevrenseldevinim

YÖNETİCİLER İÇİN FİNANSAL OKUR-YAZARLIK 2

KONUYA GİRİŞ
Bu çalışmada, mali bilgi, davranış ve tutuma yönelik


  • Bütçeleme ve para yönetimi

  • Kısa ve uzun vadeli finansal planlar

  • Finansal ürün seçimi

gibi Finansal okuryazarlığın yöneticileri ilgilendiren kısımlarını detaylarıyla işleyeceğiz.


BELİRLİ FİNANSAL TANIMLAR

Finans : 1. Para, mal. 2. Fon ve sermaye sağlamaya yönelik ticari etkinlik. 3. İktisadın, para ve diğer varlıkların yönetimi konusunu inceleyen bir alt dalı. 4. Para, kredi, bankacılık ve yatırımların yönetimi.


Finansman : Bir girişime işleyebilmesi, gelişebilmesi için gereken para ve krediyi sağlama işi.


Fon : 1. Belirli bir iş için gerektikçe harcanmak üzere ayrılıp işletilen para, kaynak. 2. Bir kuruluşun mali kaynaklarının tümünün göstergesi.


Finansal sistem : Birikim sahipleri ile kaynak ihtiyacı olan taraflar arasındaki alışverişi sağlayan kurumlar, tasarruf, yatırım, finansman araçları ve bunları düzenleyen kurallardan oluşan yapıdır.


Piyasa : Satıcıların mal satmak için bir araya geldiği yer, pazar.


Finansal Piyasalar : Alışverişe konu olan şeyin fon olduğu piyasalar.


Reel Piyasa : Mal ve hizmetlerin alınıp satıldığı piyasa.


Sermaye : 1. Bir ticaret işinin kurulması, yürütülmesi için gereken anapara ve paraya çevrilebilir malların tamamı, anamal, başmal, kapital, meta. 2. Varlık, servet. 3. Belli bir bedel karşılığı üretim sürecinde üretim faktörlerinden biri olarak yer alan birden çok dönemde kullanılan, emeğin verimliliğini artıran ve kendisi de üretilmiş olan her türlü araç gereç. 4. Gelir yaratma yeteneğine sahip ulusal veya uluslararası düzeyde her türlü mali veya fiziksel varlık.


Mevduat : 1. Belli bir süre sonunda veya istenildiğinde çekilmek üzere bankalara faizle yatırılan para, tevdiat: Vadeli mevduat. Vadesiz mevduat. 2. Yatırım. 3. Güvende tutmak veya faiz geliri elde etmek amacıyla banka veya benzeri kuruluşlara yatırılan para. krş. vadeli mevduat, vadesiz mevduat.


Bono : 1. Belirli bir sürenin sonunda, belirli bir paranın, belirli bir kimseye ödeneceğini belirten senet, emre muharrer senet. 2. Belirli miktar paranın, belirli bir vade sonunda ödeneceğini gösteren, üzerinde düzenleme yeri veya ödeme yeri ifadelerinden en az birinin bulunduğu bir yıldan kısa vadeli borç senedi. krş. adi senet, tahvil.


Tahvil : 1. Devletin veya özel bir kuruluşun ödünç para almak için çıkardığı, değişik dönemlerde belirli oranlarda faiz getiren yazılı senet. 2. Değiştirme, çevirme, döndürme, dönüştürme. 3. Kamu ve özel kesim tarafından değişken veya sabit faizli, kupon ödemeli ya da iskontolu olarak çıkarılan bir yıldan uzun vadeli borç senedi. krş. bono.


Parite : Bir ülkenin parasının başka diğer ülkeler karşısındaki değeridir. Başka bir deyişle her iki paranın birbirlerine karşı olan değer kazanım veya kaybının anlık rakamsal değeridir. Her ne kadar ekonomik boyut olarak gözükse de ülkenin siyasi gücünü de bağlıdır.

Banka : 1. Faizle para alıp veren, kredi, iskonto, kambiyo işlemleri yapan, kasalarında para, değerli belge, eşya saklayan ve ticaret, sanayi, ekonomi alanlarında çeşitli etkinliklerde bulunan kuruluş. 2. Bankacılık işleminin yapıldığı yapı. 3. İşlevlerine göre merkez bankası, kalkınma ve yatırım bankası ve ticari banka; sermaye yapısına göre ise kamu bankası, özel banka ve yabancı banka biçiminde sınıflandırılan ve yasa veya izinle kurulabilen finansal aracı kurum. 4. Para ve para gibi geçerli olan tecimsel belgitler üzerinde işlem yapan tecim kuruluşu. 5. Yatırım kabul eden, kendi güvenirliğini karşıtının güvenirliği yerine koyarak onlara satın alma gücü sağlayan, para kullanılmadan da işlerin yürütülmesini kolaylaştıran anamal, para saygınlık ve ürem üzerine her türlü işlemi düzenleyen ve yürüten, gerçek ve tüzel kişilerin ve Devletin bu alandaki gereksemelerini yerine getirici uğraşlarda bulunan ve bunları yapmağa yasalarla yetkilendirilen akçalı ve tecimsel kuruluş.


Piyasa Değeri / Defter Değeri : Hisse senedinin piyasa değerinin özsermayeye bölünmesiyle bulunan orandır. Piyasa değerinin şirketin öz varlığının kaç katı olduğunu gösterir.


PD/DD = Hissenin Piyasa Değeri / Özsermaye

Düşük çıkması olumludur.


Hisse Senedi : 1. Pay belgiti 2. Sermaye şirketlerinin ortaklarına sermaye paylarını belgelendirmek amacı ile verdikleri kıymetli evrak Her sermaye şirketi hisse senedini çıkarma yetkisine sahip değildir. Sermaye Piyasası Kurulundan izin alan sermaye şirketleri hisse senedi çıkarabilir. Hisse senedi çıkarma yetkisi olan kurum ve kuruluşlar şunlardır: - Anonim şirketler - Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler - Özel kanunla kurulmuş kurumlar (T.C. Merkez Bankası, Kamu İktisadi Teşekkülleri, sigorta şirketleri, bağlı ortaklıklar)

3 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Finansal Okur-Yazarlığa Giriş

Günümüzde serbest piyasa ekonomisinin yaygınlık kazanmasıyla, finansal farkındalığın önemi hızla artmıştır. Özellikle son yıllarda...

Comments


bottom of page