top of page
 • Yazarın fotoğrafıevrenseldevinim

İSLAM'DA 7 SAYISI


Yedi Tılsım Derğahı
 • KURAN-I KERİM'DE 7 SAYISI GEÇEN SURE VE AYETLERİ


Bakara Suresi (2/29) .. Sizin için yerde olanların tümünü yaratan O'dur. Sonra göğe yönelip (istiva edip) de onları yedi gök olarak düzenleyen O'dur. Bakara Suresi (2/196) ... Haccı ve Umreyi Allah için tamamlayın. Eğer (düşman, hastalık ve buna benzer nedenlerle) kuşatılırsanız, artık size kolay gelen kurban('ı gönderin). Kurban yerine varıncaya kadar başlarınızı traş etmeyin. Kim sizden hasta ise veya başından şikayeti varsa, onun ya oruç ya sadaka veya kurban olarak fidye (vermesi gerekir). Güvenliğe kavuşursanız, hacca kadar umre ile yararlanmak isteyene, kolayına gelen bir kurban ('ı kesmek gerekir). Bulamayana da, hacc'da üç gün, döndüğünde yedi gün olmak üzere, tamı tamına on (gün) oruç vardır. Bu, ailesi Mescid-i Haram'da olmayanlar içindir. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah, muhakkak cezası pek çetin olandır. Bakara Suresi (2/261) ... Mallarını Allah yolunda infak edenlerin örneği yedi başak bitiren, her bir başakta yüz tane bulunan bir tek tanenin örneği gibidir. Allah, dilediğine kat kat artırır. Allah (ihsanı) bol olandır, bilendir. Araf Suresi (7/54) ... Gerçekten sizin Rabbiniz altı günde gökleri ve yeri yaratan, sonra arşa istiva eden Allah'tır. Gündüzü durmaksızın kendisini kovalayan geceleyen örten, güneşe, aya ve yıldızlara kendi buyruğuyla baş eğdirendir. Haberiniz olsun, yaratmak da, emir de (yalnızca) O'nundur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. Yunus Suresi (10/3) ... Şüphesiz sizin Rabbiniz, altı günde gökleri ve yeri yaratan, sonra arşa istiva eden, işleri evirip çeviren Allah'tır. Onun izni olmadıktan sonra, hiç kimse şefaatçı olamaz. İşte Rabbiniz olan Allah budur, öyleyse O'na kulluk edin. Yine de öğüt alıp düşünmeyecek misiniz? Yusuf Suresi (12/43) ... Hükümdar "Ben (rüyamda) yedi besili inek görüyorum, onları yedi zayıf inek yiyor; bir de yedi yeşil başak ve diğerleri kupkuru. Ey önde gelen (kahin bilginler) eğer rüya yorumluyorsanız benim bu rüyamı çözüverin" dedi. Yusuf Suresi (12/46) ... (zindana gidip): "Yusuf, ey doğru (sözlü insan) yedi besili ineği yedi zayıf (ineğin) yediği ve yedi yeşil başakla diğerleri kuru olan (rüya) konusunda bize fetva ver. Umarım ki insanlara da (senin söylediklerinle) dönerim, belki onlar (bunların anlamını) öğrenmiş olurlar. Yusuf Suresi (12/47) ... Dedi ki,"Siz yedi yıl, önceleri (ektiğiniz) gibi ekin ekin, yediğinizin az bir kısmı dışında (kalanını) biçtiklerinizi başağında bırakın.
İsra Suresi (17/44) ... Yedi gök, yer ve bunların içindekiler O'nu tesbih ederler. Hiç bir şey yoktur ki O'nu övgüyle tesbih etmesin. Ancak siz onların tesbihlerini anlamıyorsunuz. Şüphesiz O hilim sahibidir, bağışlayandır.
Kehf 22 (18/22) ... (sonradan gelen kuşaklar) Diyecekler ki :"Üç'tüler, onların dördüncüsü köpekleridir." Ve :"Beştiler, onların altıncısı köpekleridir diyecekler. (Bu) Bilinmeyene (gayba) taş atmaktır. "Yedidirler, onların sekizincisi köpekleridir." diyecekler. Deki ." Rabbim, onların sayısını daha iyi bilir, onları pek az (insan) dışında kimse bilemez." Öyleyse onlar konusunda açıkta olan bir tartışmadan başka tartışma ve onlar hakkında bunlardan hiç kimseye bir şey sorma. Müminun Suresi (23/17) ... Andolsun, biz sizin üstünüzde yedi yol yarattık; Biz yaratmada gafil değiliz. Müminun Suresi (23/86) ... Yedi göğün Rabbi ve büyük Arş'ın Rabbi kimdir? Furkan Suresi (25/59) .... O gökleri ve yeri ve ikisinin arasındakileri altı günde yaratan sonra arşa istiva edendir. Rahman'dır. Bunu haberi olana sor. Lokman Suresi (31/27) ... Eğer yeryüzündeki ağaçların tümü kalem ve deniz de onun ardından yedi deniz daha eklenerek (mürekkep olsa), yine de Allah'ın kelimeleri (yazmakla) tükenmez. Şüphesiz Allah, üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Secde Suresi (32/4) ... Allah, gökleri, yeri ve ikisi arasında olanları altı günde yarattı, sonra arşa istiva etti. Sizin O'nun dışında bir yardımcınız ve şefaatçiniz yoktur. Yine de öğüt alıp düşünmeyecek misiniz? Hakka Suresi (34/7) ... (Allah) Onu, yedi gece ve sekiz gün aralık vermeksizin musallat etti. Öyle ki, o kavmin, orada sanki içi kof hurma kütükleriymiş gibi çarpılıp yere yıkıldığını görürsün. Fussilet Suresi (41/12) ... Böylece onları iki gün içinde yedi gök olarak tamamladı ve her bir göğe emrini vahyetti. Biz dünya göğünü de kandillerle süsleyip donattık ve bir koruma (altına aldık). İşte bu, üstün ve güçlü olan, bilen Allah'ın taktiridir. Hadid Suresi (57/4) ... Gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra arşa istiva eden O'dur. Yere gireni, ondan çıkanı, gökte ineni ve ona çıkanı bilir. Her nerede iseniz, o sizinle beraberdir. Allah, yaptıklarınızı görendir. Talak Suresi (65/12) ... Allah, yedi göğü ve yerden de onların benzerini yarattı. Emir, bunların arasında durmadan iner; sizin gerçekten Allah'ın herşeye güç yetirdiğini ve gerçekten Allah'ın ilmiyle her şeyi kuşattığını bilmeniz, öğrenmeniz için. Mülk Suresi (67/3) ... O, biri diğerleriyle 'tam bir uyum' (mutabakat) içinde yedi gök yaratmış olandır. Rahman (olan Allah)ın yaratmasınada hiçbir 'çelişki ve uygunsuzluk' (tefavüt) göremezsin. İşte gözü(nü) çevirip gezdir; herhangi bir çatlaklık (bozukluk ve çarpıklık) görüyor musun? Nuh Suresi (71/15) ... Görmüyor musunuz; Allah, yedi göğü birbiriyle bir uyum (mutabakat) içinde yaratmıştır ? Nebe Suresi (78/12) ... Sizin üstünüze sapasağlam yedi gök bina ettik. Hicr Suresi (115/44) ... (Cehennem) Onun yedi kapısı vardır; onlardan her bir kapı için bir grup ayrılmıştır. Hicr Suresi (115/87) ... Andolsun, sana çiftlerden yediyi ve büyük Kuran'ı verdik.

 • Kuran-ı Kerim'in başlangıç suresi Fatiha'dır ve ayet sayısı Yedi'dir.

1- Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle. 2- Hamd o âlemlerin Rabbi, 3- O Rahmân ve Rahim, 4- O, din gününün maliki Allah'ın. 5- Ancak sana ederiz kulluğu, ibadeti ve ancak senden dileriz yardımı, inayeti. 6- Hidayet eyle bizi doğru yola, 7- O kendilerine nimet verdiğin mutlu kimselerin yoluna; o gazaba uğramışların ve o sapmışların yoluna değil.

 • Allahın Subuti sıfatları Yedi'dir . (Eşariye göre)


İlim Kudret Kelam Sem (İşitme) Basar (Görme) Hayat İrade

 • İslamda ilk mükemmel sayıdır. Yedi Gök, Yedi İklim, Yedi Dünya, Yedi Deniz, Yedi Peygamber, Kalbin Yedi Akif Gücü/Hali ve Yedi Durağı vardır.

 • Kuran-ı Kerim Yedi Harf üzerine inmiştir.

 • Kuran-ı Kerim ezelden-ebede bir kitap'tır. Ebed kelimesinin ebced değeri e+b+d= 7'dir.

 • Kuran-ı Kerim Miladi 7. yüzyılda nazil olmuştur.

 • Mutasavvıflara göre Kuran- Kerimin her kısmının Yedi veya Yetmiş manası vardır.

 • Kuran-ı Kerim'in yedi katmanlı anlamı vardır, yedi kıraata göre okunur.

 • Yedi Kıraat İmamı Şunlardır:

1. Nâfi’ el-Medenî

2. İbn-i Kesîr el-Mekkî

3. Âsım el-Kûfî

4. Hamza ez-Zeyyât el-Kûfî

5. El-Kisaî el- Kûfî

6. Ebu Amr İbn-i Alâ el-Basrî

7. Abdullah b. Âmir eş-Şâmî


 • Kuran- Kerim'de "Selam" kelimesi "es-Selam" şeklinde Yedi Kere geçmektedir.

 • İslam'da mistik mertebelenme Yedi Derecedir. En yükseği "Kutb"tur ve yaratılışın eksenidir ve alttakiler 4000 saklı evliyadır.

 • Kuran- Kerim'de yer ve gök yedi kat'tır.

 • Kuran-ı Kerim'e göre Allah Cenneti ve Dünyayı Yedi katlı yaratmıştır.

 • Kuran-ı Kerim'de 7 Gök tabiri, 7 Kez geçer.

 1. Bakara Suresi 29

 2. İsra Suresi 44

 3. Muminun Suresi 86

 4. Fussilet Suresi 12

 5. Talak Suresi 12

 6. Mülk Suresi 3

 7. Nuh Suresi 15


 • Hz. Ebubekir Mushaf'ı Yedi Suret yazdırmıştır.

 • Mekke ve Medine arasında Yedi Kale vardır.

 • Hac sırasında Kabe'nin etrafında dolanma tavaf yedi kere yapılır ve bu Tanrı'nı Yedi Özelliğini temsil eder.

 • Safa ve Merve arasında sayha yedi kere yapılır.

 • Mekke' belli bir mevki de hacı adayları yedi kere "Allah'u Ekber" diye bağırır.

 • Haccın sonunda şeytan 7 küçük taşla taşlanır. Bu üç şeytan için tekrarlanır.

 • Yed kelimesi, Arapça isimdir. "El", "Kudret" anlamına gelir. Yed-i beyza kelimesi, "Beyaz El" anlamındadır. Hz. Musa'nın parlayan eli, onun ilk mucizesi, kerameti anlamındadır. Yedullah kelimesi ise "Tanrının Eli" anlamına gelir.


 • Secde konusu yedi rakamıyla ilgilidir. Secde halinde yedi uzvumuz yerle temas halindedir. (2 ayak ucu+ 2 diz+ 2 avuç içi+ 1 alın)

 • Namazda bir rekat Yedi Bölümden oluşur.


 • Tasavvuf yolunda Yedi Makam veya Yedi Vadi mistik gelenekte yaygındır. Yedi, manevi üç ve maddi dördün ideal bir bileşimidir ve bu nedenle en mükemmel hayat yolunu işaret eder. Yediyle kutsanan kişi, mükemmel hayat yolunu bulmuş demektir.

 • İslamın Yedi Mertebesi vardır. En üst mertebe Kutb, Gavs makamıdır.

 1. Nefs-i Emmare ( Kötülüğü emreden ve bundan zevk alan nefistir.)

 2. Nefs-i Levvame (Kötülük yaptığında bundan pişman olup af dileyen nefistir.

 3. Nefs-i Mülhime (Allah'tan ilham alan nefistir.

 4. Nefs-i Mutmainne (Tatmin olmuş nefistir)

 5. Nefs-i Radiyye (Allah'tan razı olmuş nefistir)

 6. Nefs-i Mardiyye (Allah'ın razı olduğu nefistir)

 7. Nefs-i Kamile (Seçkin, saf, tertemiz nefistir.)


 • Geç dönem Sufilik, öğretilerin ruhsal güçlerini üzerinde yoğunlaştırdıkları Bedenin Yedi Hassas Noktasından söz eder, bunlar Hint öğretisindeki Yedi Çakra ile paraleldir.

 • Sufiler, incelme yoluyla derin düşünmeye dayanan duaları sırasında şuurun daha yüksek düzeylerine erişebilirler. Bu incelik, Tanrı'nın Adem'den Muhammed'e kadar kendini Yedi Büyük Peygamber'de dışa vuran Yedi Temel Niteliğiyle iş görür.

 • Çile Yedi Yıl doldurulur. Yunus Peygamber Diyarbakır kalesinde Yedi Yıl oturmuş, Eyüp Peygamber Harran'da bir mağara da Yedi Yıl Çile doldurmuştur.

 • Mevlevilikte Yedi bilgelik rakamıdır.

 • Mevlevilikte Sema töreni Yedi Bölümdür.

 • Mevlana'nın Yedi Öğüdü

 1. Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol

 2. Şefkat ve merhamette güneş gibi ol

 3. Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol

 4. Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol

 5. Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol

 6. Hoşgörülülükte deniz gibi ol

 7. Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol. • İsmailiye tarikatında Yedi İmamın varlığı ve bunun çağrıştırdıkları defalarca ele alınmıştır. İsmaililerin Yediye yaptıkları vurgu, Londra'daki merkezlerinde bulunan Yedigen Çeşmeyle çok güzel bir biçimde simgelenmiştir.

 • Sebiye "Yedi İmamcılık" olarak da bilinir. Şiiliğin,imamların sayısını yediyle (seb') sınırlayan koludur. Sebiye izleyicileri zamanla Yedi sayısı üzerine kurulu bir öğreti geliştirmişlerdir. Buna göre yeryüzünde her zaman Tanrı'nın kanıtları (hüccet) vardır. Kanıtlar, konuşan (natık) ve susan (samit) olmak üzere ikiye ayrılır :

Yedi konuşan kanıt : Hz. Adem, Hz. Nuh, Hz. İbrahim, Hz. Musa, Hz. İsa, Hz. Muhammed ve Muhammed et-Tamim'dir. Yedi susan Kanıt : Hz. Ali, İmam Hasan, İmam Hüseyin, Zeynel Abidin, Muhammed Bakır, Cafer Sadık, İmam İsmail.

 • İsmaili Mezhebi filozofları, ilahi yaratılış sözcüğü Kun Faya kun'un Ol ve Olur'un Yedi Harfindeki Yedi Ezeli Çeşmeden akan ilkeleri bilirdi; ezeli sisten önce Yedi Cennet sonra da Yedi Yeryüzü doğdu. Yedi Büyük Peygamberi Yedi Göksel Küreye karşılık gelir, her peygamberin Yedi Yeryüzüne karşılık gelen döneminde Yedi İmam ortaya çıkar.

 • 11. Yüzyıl'da yaşamış İsmaili Filozofu Nasir-i Husrev, bütün evreni maddi ve ruhsal Yedililere bölmüştür.

 • İsmaili Mezhebi'nin görüşlerine yakınlığıyla bilinen Basra'daki Saflık Kardeşliği insanlara Yedi Bedensel ve Yedi Ruhsal Beceri atfeder.

 • Bektaşilik inancında 3 farz, Yedi Sünnet vardır.

 • Alevilik inanışında Yediler:

 1. Hz. Muhammed

 2. Hatice-i Kübra

 3. Hz. Ali

 4. Fatıma

 5. Hasan

 6. Hüseyin

 7. Selam-ı Farisi


 • Alevilik inancında Fatıma Ana Kuşağını oluşturan Yedi Renk:

 1. Siyah

 2. Beyaz

 3. Kırmızı

 4. Mavi

 5. Yeşil

 6. Sarı

 7. Mor


 • Alevilik inanışında Yedi Burç :

 1. Bilim

 2. Cömertlik

 3. Sabır

 4. Marifet

 5. Perhiz

 6. Korku

 7. Edep


 • Alevilikte Yedi Ulu Ozan:

 1. Nesimi

 2. Fuzuli

 3. Şah Hatai

 4. Pir Sultan Abdal

 5. Virani

 6. Yemini

 7. Kul Himmet


 • Alevi Ozanlarından Yedi mısraları;

Seyrangahı imiş arşın yücesi Düldül imiş Kanberi'nin hocası Server Muhammed'in Mi'rac gecesi Yedinci felekte arslan olan şah. Pir Sultan Abdal Münkirin gıdası Hak'tan kesildi Nesimi yüzüldü, Mansur asıldı Dünya Yedi Kere Doldu Isıldı Dolduran Muhammed, eken Ali'dir. Pir Sultan Abdal Musahipsiz Yedi Adım varılmaz İrfan olmayınca ağu yudulmaz Yularsız deve katara gelmez Hakk'ın bir ikrarın kime verdin sen. Teslim-i Abdal

 • Ashab-ı Kehf (7 Uyurlar) Yedi kişiden ibarettir. Bunlar : Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş, Debernuş, Şazenuş, Kefetatayyuş ve köpekleri Kıtmir'dir. Bu isilerle yapılan muskanın heybet sağladığına, itibar kazandırdığına inanılır.109 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

留言


bottom of page